Vårt bidrag till en hållbar värld

Vi är övertygade om att Sveriges trädgårdar kan bidra till en mer hållbar värld på flera sätt. Det finns till exempel forskning som visar hur positivt det är för hälsan att vara i trädgårdar och andra naturmiljöer.

Vi har inspirerats av FN:s globala mål (läs mer om dem här till höger). Vi hittade tre mål som vi särskilt tror att vår verksamhet kan vara med och påverka. En del saker är vi stolta över att vi redan gör och annat ser vi som utmaningar där vi kan bli bättre. Läs mer om detta nedan. 

Vi ser också vår personals hälsa och välbefinnande som en del av vårt bidrag till en hållbar värld. Alsätters trädgårdar ska vara en arbetsplats där man kan vara trygg, ha roligt och utvecklas i arbetet!  

FN:s globala mål

FN:s medlemsländer har enats om 17 globala mål för hållbar utveckling. Men inte bara länder kan arbeta med målen utan också föreningar, privatpersoner och företag! De globala målen är en del av Agenda 2030 som är en handlingsplan för en hållbar värld. Till varje mål finns idéer för vad som bör göras rent konkret. Läs mer om Agenda 2030 och hur du kan bidra här.

Vad vi redan gör:

 • En av grundstenarna i vår affärsidé är att trädgårdsliv är bra för hälsan! Vi arbetar därför med omsorg om våra kunder för att bidra till att de ska få ett härligt och stressfritt trädgårdsliv.
 • Avstår bekämpningsmedel.
 • Är mån om vår personals hälsa och välbefinnande, bland annat genom att uppmuntra balans mellan arbete och fritid. Och genom att ha kul på jobbet! : )
 • Följer forskning om gröna miljöers betydelse för hälsan.

Utmaningar vi kan jobba mer med:

 • Utveckla företagets tjänster genom att till exempel samverka med andra företag som arbetar med hälsa på olika sätt.
 • Bidra till att fler barn får kunskap om odling.
 • Bidra till minskat matsvinn genom att utveckla vår rådgivning för hobbyodling av grönsaker.

Vad vi redan gör:

 • Odlar perenner och annat växtmaterial själva för att kunna erbjuda mer lokalodlat.
 • I våra perennodlingar gödslar vi främst med egentillverkat nässelvatten. På nässlor som växer på våra egna marker. 
 • Vårt perennsortiment är anpassat för lokala förutsättningar och vi prioriterar växter som är attraktiva för pollinerare.
 • Informerar om varför det är bättre att välja svenskodlade perenner än importerade ur ett miljöperspektiv.
 • Använder regnvatten för att bevattna våra odlingar. En ständigt förnybar källa till vatten.
 • Informerar om hur trädgårdar kan vara en del av en hållbar värld! Bland annat genom våra trädgårdstips. 
 • Hjälper våra kunder att kompostera mera.
 • Arbetar aktivt för att minska behovet av bevattning.
 • Där det är möjligt väljer vi fossilfria alternativ i vår maskinpark, till exempel elektriska häcksaxar och trimrar.
 • Tänker helhet i vår maskinpark tex så att vi kan använda samma batterier till alla våra maskiner och därmed minska behovet av batterier.
 • Valt maskiner av högre kvalitet som går att reparera för att minska vår konsumtion.

Utmaningar vi kan jobba mer med:

 • Påverka våra leverantörer, till exempel för att få bort plastkrukor och annat plastemballage.
 • Verka för ett större utbud av fossilfritt drivna maskiner i trädgårdsbranschen.
 • Fortsätta övergången till fossilfria bränslen.

Vad vi redan gör:

 • Informerar kunder om hur de kan skapa bra miljöer för hotade bin i sina trädgårdar.
 • Om vi träffar på invasiva arter i kundernas trädgård informerar vi om dem och erbjuder oss att hjälpa till med bekämpning.
 • Följer vilka nya arter som kan klassas som invasiva och letar efter alternativ att rekommendera våra kunder.
 • Avstår från ogräsbekämpning med kemikalier och informerar våra kunder om andra alternativ till ogräsbekämpning.
 • Använder kravgodkända gödselmedel eller gödsel från vår egen gård eller samarbetspartners i närområdet. Hjälper våra kunder att gödsla rätt för att förhindra onödigt näringsläckage.
 • Fakturerar så många kunder som möjligt digitalt.
 • Genom kulturbeskärning bidrar vi till bevarandet av gamla fruktträd som har en viktig funktion i ekosystemet för bland annat insekter.
 • Rekommenderar arter som passar in i den inhemska floran.

Utmaningar vi kan jobba mer med:

 • Utveckla vår kursverksamhet för att sprida våra kunskaper om tex bevarandet av gamla träd och vikten av död ved i trädgårdar.
 • Hitta mer möjligheter i våra trädgårdar för att bidra till bevarandet av fler hotade arter än bin.
 • Bli bättre på hållbar trädgårdsrådgivning för att bidra till mer hållbarhet hos kunderna.